agenten rug

LFU (Regeling levensfase-uren)

De levensloopregeling - onderdeel van het vroegpensioenstelsel - vervalt in 2022. Daarvoor in de plaats komt per 1 juli 2019 een nieuwe vorm van verlofsparen: de LFU (Regeling levensfase-uren). Met de LFU kun je - bovenop je vakantie-uren - extra (doorbetaald) verlof opnemen. Bijvoorbeeld voor een langere vakantie, voor studietijd, een sabbatical, zorgtaken, of je spaart deze uren op tot aan het einde van je loopbaan en gebruikt ze voorafgaand aan de ingangsdatum van je pensioen.

Vroegpensioenvoorzieningen

De LFU vervangt de huidige vroegpensioenvoorzieningen zoals je aanspraak op Algemene Levensloopbijdrage (ALB), de Toelage Bezwarende Functie (TBF), de Regeling Partieel Uittreden (RPU) en leeftijdsdagen. De overgang van de huidige regelingen naar het nieuwe verlofsparen gaat ‘waardeneutraal’. Dat wil zeggen: de totale waarde van de vier af te schaffen regelingen is net zo groot als de totale waarde van de nieuwe regeling. Bij deelname aan de LFU vervalt de '1 procent meer werken'-regeling.

Verlof opnemen

Je mag op elk gewenst moment levensfase-uren opnemen, uiteraard in overleg met je leidinggevende. De aanvraagprocedure - bijvoorbeeld de termijn waarop je jouw aanvraag moet indienen - wordt nog uitgewerkt. Tijdens het opnemen van levensfase-uren gaan je opbouw en uitbetaling van vakantiegeld en eindejaarsuitkering gewoon door.

Je kunt LFU-verlof gedurende een langere periode opnemen, maar ook flexibel, bijvoorbeeld één dag per week. Ook is het in principe mogelijk levensfase-uren op te nemen in combinatie met het opnemen van een levenslooptegoed. Dit laatste moet dan wel zijn gebeurd voor de definitieve vervaldatum van de levensloopregeling (1 januari 2022).

Verlof opbouwen

Met de LFU kun je elk jaar 53,8 uur verlof opbouwen, naast het startbudget dat je bij aanvang krijgt. Medewerkers met een volledig dienstverband van 36 uur of meer bouwen jaarlijks 53,8 uur extra verlof op. Bij een dienstverband onder de 36 uur per week ontvang je jaarlijks evenredig minder levensfase-uren. Heb je twee aanstellingen? Dan heb je per aanstelling een aanspraak naar evenredigheid, maar nooit meer dan 53,8 uur per jaar. De LFU geeft je recht op 53,8 verlofuren per jaar (bij een werkweek van 36 uur of meer) die als volgt zijn opgebouwd:

LFU-regeling uren per jaar
Algemene Levensloopbijdrage 14,0
Toelage Bezwarende Functie 14,9
Regeling Partieel Uittreden 13,9
Leeftijdsdagenverlof 11,0
Totaal  53,8

Startbudget

Je startbudget is afhankelijk van het aantal dienstjaren bij de politie en reeds ontvangen aanspraken ALB, TBF, RPU en leeftijdsdagen. Je mag maximaal 50 weken aaneengesloten verlof sparen. In de loop van je werkzame leven kun je meerdere keren extra verlof opnemen en vervolgens weer uren bijsparen.

Wil je weten wat jouw persoonlijke startbudget is bij de invoering van de LFU? Gebruik de rekentool op het korpsintranet om een indicatie te krijgen.

Uitbetalen

De LFU kan niet worden omgezet in geld. Alleen als je uit dienst gaat, wordt 50 procent van het nog niet opgenomen LFU-saldo in geld uitgekeerd. Dit geldt niet als je met pensioen gaat, omdat je dan (direct) voorafgaand aan je pensionering de uren moet hebben opgenomen. Bij overlijden wordt 100 procent van je LFU-saldo aan nabestaanden uitbetaald.

Wanneer val je onder de LFU-regeling?

 • Als je op 1 juli 2018 46 jaar of jonger was, is deelname aan de LFU verplicht. Dat geldt ook voor nieuwkomers. Voor aspiranten treedt de regeling echter pas in werking vanaf het tweede studiejaar, als ze ook echt op de werkvloer komen.
 • Als je op 1 juli 2018 tussen 46 en 54 jaar was, kun je kiezen of je meedoet aan de LFU. Je kunt ook gebruik blijven maken van de huidige vroegpensioenvoorzieningen (ALB, TBF, RPU en leeftijdsdagen). Maak voor 1 april in YouForce je keuze kenbaar. Laat je voor 31 maart niets van je horen, val je automatisch onder de LFU.
  Je moet voor jezelf afwegen of je vanaf 1 juli 2018 voldoende LFU-saldo kunt opbouwen om van de regeling te profiteren. Kies je voor het huidige stelsel, dan behoud je aanspraak op deeltijd-vroegpensioen (RPU) maar moet je wel 1 procent extra op jaarbasis blijven werken.
 • Als je op 1 juli 2018 55 jaar of ouder was, val je niet onder de LFU. Je behoudt aanspraak op de huidige vroegpensioenvoorzieningen (ALB, TBF, RPU en leeftijdsdagen). Omdat je in de korte periode tot je pensioen onvoldoende dienstjaren maakt, levert de LFU jou onvoldoende profijt op. Je wordt wel vrijgesteld van de tegenprestatie om jaarlijks 1 procent extra te werken. Als je in 2006 aanspraak op i-TBF (inhaal Toelage Bezwarende Functie) hebt gekregen, blijf je deze ontvangen tot de eerste dag van de maand na de maand waarin je 60 jaar bent geworden.

Voor- en nadelen deelnemen LFU:

Voordelen:
 • Je ontvangt met de LFU tijd voor tijd (een uur is een uur)
 • Je ontvangt een individueel startbudget aan levensfase-uren dat je naar eigen keuze in vrije tijd kunt omzetten
 • Je ontvangt jaarlijks maximaal 53,8 uren (naar rato dienstverband) die je naar eigen keuze voor verlof (tijd) kunt inzetten
 • Voor zover van toepassing: Inhaaltoelage Bezwarende Functie (iTBF) blijft behouden
 • Je hoeft niet meer 1 procent meer te werken
 • Je kunt de LFU in overleg met je leidinggevende gedurende de hele loopbaan naar eigen keuze inzetten
Nadelen:
 • Je raakt je aanspraak op ALB, eventueel TBF, RPU en leeftijdsdagen kwijt
 • Je huidige netto-inkomen daalt (als je de levenslooptoelagen niet spaart in levensloop)
 • Je kunt je aanspraak ALB, en eventueel TBF, niet meer sparen in levensloop

Voor- en nadelen huidige vroegpensioenstelsel

Voordelen:
 • Je ontvangt levenslooptoelagen (ALB, eventueel TBF, iTBF) waarmee je kunt sparen in levensloop
 • Voor het gespaarde tegoed in levensloop koop je tijd
 • Je kunt de levenslooptoelagen ook gebruiken om je netto-inkomen te verhogen
Nadelen:
 • De levenslooptoelagen worden niet altijd gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd zijn, maar als netto loonsverhoging
 • Het is nog maar tijdelijk (tot 2022) mogelijk om de (met levenslooptoelagen) gekochte tijd om te zetten in levensloopverlof
 • Je valt onder de 1 procent meer werken-regeling
 • De regeling is gericht op einde loopbaan

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp over LFU

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN