Belasting betaalt teveel ingehouden loonheffing over dwangsom terug

Belasting betaalt teveel ingehouden loonheffing over dwangsom terug

15 mrt 2019, Juridisch

In februari heeft de Hoge Raad de ACP in het gelijk gesteld: politieambtenaren die van hun werkgever (Nationale Politie) een dwangsom* hebben ontvangen, hoeven daarover geen belasting te betalen. De Belastingdienst zag een dwangsom als loon, omdat deze door een werkgever aan een werknemer wordt betaald. Maar volgens de Hoge Raad is hier geen sprake van. De Belastingdienst heeft nu aan de ACP laten weten de procedures te stoppen en geeft tekst en uitleg hoe je jouw ontvangen dwangsom moet verwerken in je aangifte inkomstenbelasting.

Voor de collega’s waarvoor bezwaar is ingesteld (of inmiddels al beroep, hoger beroep of cassatie) betekent dit dat de Belastingdienst het teveel aan ingehouden loonheffing zal terugstorten. Dit heeft echter wel effect op de aangifte die je in deze periode ook moet doen, voor zover de dwangsom is uitbetaald in 2018.

Wat betekent dat voor jou?

Voor zover je een dossier bij de ACP in behandeling hebt gegeven over de uitbetaling van een dwangsom, ben je al per mail geïnformeerd over de gevolgen. Uiteraard kan het ook zo zijn dat je zelfstandig bezwaar hebt gemaakt. Afhankelijk van wanneer je de dwangsom uitgekeerd hebt gekregen, ziet dat er als volgt uit:

Ook als je geen bezwaar hebt gemaakt tegen de loonstrook kun je het teveel aan ingehouden loonheffing terugkrijgen. Voor zover je de dwangsom in 2018 hebt ontvangen kun je deze via de aangifte terugvorderen conform onderdeel B van de informatie van de Belastingdienst (zie de tekst onder dit artikel). Gaat het om dwangsommen die eerder zijn ontvangen dan 2018, dan is het de vraag of er nog iets mogelijk is. Een wijziging doorvoeren kan namelijk alleen nog als de aangifte niet definitief is vastgesteld.

* Als een politieambtenaar een verzoek indient of bezwaar maakt, dan moet de werkgever daar tijdig op reageren. Beslist de Nationale Politie te laat, dan kan de politieambtenaar aan de werkgever een ingebrekestelling zenden. Daarna heeft de Nationale Politie nog twee weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Zijn deze twee weken voorbij en is er nog steeds geen beslissing genomen, dan moet de Nationale Politie een dwangsom aan de politieambtenaar betalen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht.


Informatie afkomstig van de Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een tekst vrijgegeven waarin zij aangeeft hoe je de aangifte dient in te vullen voor zover de dwangsom is uitbetaald in 2018:

Hoe verwerk ik de dwangsom in mijn aangifte inkomstenbelasting 2018?

Belastingplichtigen die in 2018 een bestuurlijke dwangsom hebben ontvangen, als wordt bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2019, kunnen bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2018 daarmee rekening houden.

Afhankelijk van de situatie of tijdig bezwaar is gemaakt tegen de inhouding van loonheffing, geldt het volgende:

A. Tijdig bezwaar tegen de inhouding loonheffing in 2018
Belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt ontvangen de te veel ingehouden loonheffing terug van de inspecteur loonheffing.
In de aangifte inkomstenbelasting 2018 dien je:

1. het brutobedrag van de dwangsom in mindering te brengen op het vooraf ingevulde bedrag van het fiscaal loon, én
2. de loonheffing, die betrekking heeft op de dwangsom in mindering te brengen op het vooraf ingevulde bedrag aan te verrekenen loonheffing.

B. Niet tijdig, of geen bezwaar tegen de inhouding loonheffing in 2018
Belastingplichtigen die niet tijdig, of geen bezwaar hebben gemaakt, ontvangen de te veel ingehouden loonheffing terug via een teruggaaf, of lagere aanslag in de inkomstenbelasting.
In de aangifte inkomstenbelasting 2018 moet je alleen het brutobedrag van de dwangsom in mindering brengen op het vooraf ingevulde bedrag van het fiscaal loon. Het vooraf ingevulde bedrag aan te verrekenen loonheffing wijzig je NIET.

Heb je de aangifte inkomstenbelasting 2018 al ingediend?

Als je je aangifte al hebt ingediend en geen rekening hebt gehouden met de ontvangen dwangsom, wordt geadviseerd een verbeterde aangifte in te dienen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN