CAO Politie: Waar we nu staan

CAO Politie: Waar we nu staan

2 mrt 2018, cao

De politievakbonden staan aan de vooravond van de onderhandelingen voor een nieuwe CAO Politie. Nadat de gezamenlijke cao-inzet tot stand werd gebracht en het burgerinitiatief ‘politiepensioen’ vorige week aan de Tweede Kamer werd overhandigd, zijn er diverse gesprekken gevoerd met de werkgever over een aantal voor de bonden cruciale onderwerpen. We praten je even bij.

Naast de gezamenlijke cao-inzet zijn op 20 februari j.l. de 40.000 handtekeningen aangebonden aan de Tweede Kamer. Hiermee vragen we de politiek en het kabinet de wettelijke belemmeringen weg te nemen die afspraken op sectoraal niveau over geheel of gedeeltelijke uittreding van medewerkers met een zwaar/hoog risicoberoep mogelijk maken. De uitkomsten van de politieke besluitvorming zijn voor de bonden belangrijk en noodzakelijk voor de aanstaande cao-onderhandelingen over dit onderwerp. Op 5 maart stuurde de voorzitters van de politievakbonden als initiatiefnemers van het burgerinitiatief hierover een brief  aan minister-president Rutte. Doel: nog eens extra benadrukken wat het doel en de urgentie is om als kabinet hiermee aan de slag te gaan.

Reorganisatie en loopbaanbeleid

In de afgelopen weken zijn de bonden ook op andere manieren bezig geweest met de voorbereiding op de cao-onderhandelingen. De bonden hebben met de werkgever gesproken over hoe het nu staat met de personele reorganisatie  van de Nationale Politie. De politievakbonden willen zo goed mogelijk inzicht hebben in hoever het daarmee staat. Vragen als: hoeveel medewerkers zijn nog herplaatsingskandidaat, hoe zit het met de capaciteit en bezetting in de teams et cetera.

Duidelijkheid hierover is van groot belang voor medewerkers aangezien er de nodige organisatiewijzigingen voor de deur staan en de werkgever in de cao-onderhandelingen wil spreken over de spelregels die op dit moment gelden.  Ook hebben we gesproken over de problemen rondom het loopbaanbeleid (link). De bonden willen hiervoor oplossingen vinden binnen de cao afspraak van 2015 – 2017. Afhankelijk van de uitkomst zullen we bepalen in hoeverre wij hierover in de nieuwe cao nog nieuwe afspraken moeten maken.

Flexibilisering

Waar zal het vooral over gaan in de komende onderhandelingen? Flexibilisering. Gezien de communicatie van de werkgever lijkt dit wel een toverwoord waarmee alles moet worden opgelost. Op zichzelf is er met het woord niets mis. De vraag is echter wel wat hier achter schuilgaat. Een tipje van de sluier wordt opgelicht in het regeerakkoord. Ook in de CAO inzetbrief van de minister en de korpschef lezen wij het terug. Maar wat er precies onder wordt verstaan, daar willen de politiebonden zo snel mogelijk duidelijkheid over bij de start van de onderhandelingen.
Het uitgangspunt van de bonden is dat politiemensen niet de rekening gepresenteerd krijgen voor de huidige problematiek als het gaat om de leeftijdsopbouw van het korps, het vervangingsvraagstuk, veel te krappe formatie en bezetting van teams in alle onderdelen van de organisatie. De problemen die hiermee zijn ontstaan komen voort uit keuzes van zowel de  (voormalig) minister als de  (voormalige) korpsleiding. Ondanks voortdurend aandringen van de bonden is jarenlang geweigerd om hierop in te grijpen. Sterker nog: er is beleid gevoerd dat de problemen alleen maar groter heeft gemaakt.

Uitdagend CAO-traject, what’s new?

Het is de bonden wel duidelijk dat, gezien de hierboven genoemde complexiteit en samenhang van belangrijke zaken, de onderhandelingen voor een nieuwe CAO een lange adem vragen. We voeren open en reëel overleg met elkaar, hebben een uitdagende klus te klaren. Uiteraard kan op voorhand niet worden uitgesloten dat er acties komen. Maar omdat de onderhandelingen nog moeten starten, is daar nu nog geen sprake van. Dit hebben de werkgever en politievakbonden ook duidelijk gemaakt in een brief aan BlueM (voorheen Jong Blauw), die de onderhandelende partijen had opgeroepen om constructief met elkaar in gesprek te gaan over een nieuwe CAO. (link) Uiteraard houden we je op de hoogte van de stand van zaken. Vragen/opmerkingen? Stel ze gerust: ledencontact@acp.nl

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN