Hoe ervaar jij de toekenning van modaliteiten?

Hoe ervaar jij de toekenning van modaliteiten?

6 aug 2019, modaliteit

De ACP en de andere politiebonden horen graag van collega’s wat hun recente ervaringen zijn met de toekenning van individueel gewenste modaliteiten: werkweekpatronen zoals 4×9 uur werken met een vaste vrije dag. Worden de procedurele afspraken tussen de werkgever en de bonden gevolgd? Leidt de huidige gang van zaken tot een bevredigende inzetverdeling op teamniveau? Met welke problemen krijgen leidinggevenden te maken?

In de zomermaanden vindt binnen politieteams de inventarisatie plaats van gewenste werktijdenmodaliteiten voor volgend jaar. Artikel 12a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) schrijft voor dat een arbeidstijdenmodaliteit jaarlijks voor 1 oktober moet worden aangevraagd. Om onnodig werk te voorkomen hebben de werkgever en de bonden afgesproken dat dit in de praktijk alleen geldt voor nieuwe aanvragen en wijzigingsverzoeken. Wil jij je modaliteit ongewijzigd een jaar voortzetten, dan hoef je daarvoor dus geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Mogelijkheden bespreken

Dat wil niet zeggen dat eenmaal toegekende modaliteiten automatisch worden voortgezet. Op basis van de huidige regelgeving bekijken leidinggevenden jaarlijks in hoeverre de aangevraagde en al eerder toegekende modaliteiten (opnieuw) kunnen worden toegekend zonder de slagvaardigheid van de teams te belemmeren. Wil een leidinggevende een modaliteit niet ongewijzigd voortzetten of een aangevraagde modaliteit niet toekennen? Dan is hij verplicht dat voorgenomen besluit te bespreken met de betreffende medewerker. Leidt dat gesprek niet tot een uitkomst waar beide partijen mee kunnen leven, dan moet de oplossing worden gezocht door de modaliteitenverdeling in teamverband te bespreken.

Adviescommissie

Biedt het gesprek met de medewerker en het team geen uitkomst en blijft de leidinggevende bij zijn voorgenomen besluit om een lopende of aangevraagde modaliteit af te wijzen? Dan moet hij daarover eerst nog advies inwinnen bij de adviescommissie werktijdenmodaliteiten, bestaande uit deskundigen namens de werkgever en namens de bonden.

Ervaringen modaliteiten 2020

In de zomermaanden bereiden leidinggevenden zich voor op de besluitvorming over de modaliteiten in oktober. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat daarbij niet altijd de afspraken van de beleidsregel modaliteiten worden gevolgd. Mogelijk door onbekendheid met deze afspraken of door een te grote werkdruk schieten het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende en ook het oplossingsgerichte teamgesprek er meer dan eens bij in. Ook leggen leidinggevenden het voornemen van een afwijzing niet altijd voor aan de commissie werktijdenmodaliteiten.

Het beoogde doel van de procedurele afspraken is een zorgvuldige afweging van de belangen van individuele medewerkers – het mogelijk maken van een betere afstemming van werk- en privéverplichtingen door een werkweekpatroon ‘op maat’ – en het zwaarwegende dienstbelang. De ACP en de andere politiebonden zijn benieuwd hoe deze afspraken in de praktijk uitpakken en wat ze kunnen doen om hun leden op dit gebied optimaal te ondersteunen. Daarom roepen we collega’s op hun recente ervaringen (zowel positief als negatief) te delen.

Ervaringen

Meld jouw ervaringen door een e-mail te sturen aan ledencontact@acp.nl. Elke bond verzamelt de reacties van de eigen leden. Inzendingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Een praktische tip tot slot. Wordt bij de beoordeling van jouw modaliteitsaanvraag de beleidsregel niet gevolgd? Wijs je leidinggevende daar dan op, dat kan al genoeg zijn om het verschil maken.

Download

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN