Vervroegd uittreden politie onderwerp van gesprek

Vervroegd uittreden politie onderwerp van gesprek

1 aug 2019, pensioen

Update 11 oktober 2019

Eind vorige week heeft een tweede oriënterend gesprek plaatsgevonden over de mogelijkheden voor een regeling over vervroegd uittreden specifiek voor de politiesector, op basis van afspraken uit het pensioenakkoord. Begin november staat een derde gesprek met de werkgever gepland. De verwachting is dat de verkennende gesprekken daarna overgaan in onderhandelingen.

Daar waar mensen uit dienst gaan/stoppen met werken, heeft de politie veel nieuwe mensen nodig. Dus ook het capaciteitsvraagstuk zal, zoals eerder gezegd, opnieuw aan de orde komen. De ontwikkelingen van de afgelopen weken, waaronder de opkomende ondermijnende criminaliteit, hebben de urgentie daarvoor eens te meer aangetoond. Ook de korpschef en minister realiseren zich dat.

Verantwoordelijkheid werkgever

Voortbordurend op de vorige CAO-onderhandelingen over eerder stoppen met werken en in het verlengde daarvan de capaciteitsproblemen zullen de bonden daar opnieuw voorstellen voor doen. De bonden zien in ieder geval voldoende ruimte om tot goede afspraken te komen. Gelet op de huidige ontwikkelingen in de maatschappij en de rol van de politie daarin, moet de werkgever haar verantwoordelijkheid nemen.


De werkgever heeft eind juli in een eerste verkennend gesprek over de mogelijkheden tot vervroegd uittreden aangegeven dat hij net als de politiebonden vindt dat er een passende regeling moet komen voor politiemensen. Vanaf half september vinden vervolggesprekken plaats over hoe de regeling er gaat uitzien en onder welke voorwaarden er gebruik van kan worden gemaakt. Tegelijkertijd hebben werkgever en bonden vastgesteld dat extra afspraken nodig zijn over tijdige vervanging van collega’s die uitstromen.

De werkgever en de politiebonden hebben in het verkennende gesprek stilgestaan bij de afspraken in het pensioenakkoord. En bij de vraag wat er op andere terreinen moet worden geregeld bij de totstandkoming van een passende regeling voor politiemensen om eerder te kunnen stoppen met werken. Zo verwachten de bonden dat de werving, selectie en opleiding van nieuwe collega’s moet worden versneld. Ook zal er aandacht moeten blijven voor duurzame inzetbaarheid; de gezondheid, vitaliteit en fysieke belasting van collega’s.

Capaciteit

De politiebonden zijn positief dat de werkgever tot een passende regeling wil komen als het gaat om vervroegd uittreden en aangeeft dezelfde vraagstukken te herkennen. Over een aantal van deze vraagstukken zijn in de huidige CAO overigens al afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de aanpak van capaciteitsproblemen en inzetbaarheid (naar aanleiding van het herstelplan van de bonden). De problemen zijn echter hardnekkig en niet van de ene op de andere dag opgelost. De bonden zien een kans om tegelijk met het afspreken van een regeling over eerder stoppen met werken ook de aanpak van de capaciteitstekorten een flinke impuls te geven.

Pensioenakkoord

De politiebonden wilden tijdens de CAO-onderhandelingen al een afspraak maken over een regeling om eerder te stoppen met werken. Door wetgeving (o.a. de RVU-boete) was dit niet mogelijk. Daarom is tijdens het afsluiten van de CAO een clausule toegevoegd om bij veranderde wetgeving de gesprekken over vervroegd uittreden met de werkgever weer op te starten. Door het onlangs gesloten pensioenakkoord is dat nu het geval.

Het pensioenakkoord bevat naast afspraken over een nieuw pensioenstelsel ook afspraken over onder andere het bevriezen van de AOW-leeftijd, het minder hard meestijgen van de AOW-leeftijd met de levensverwachting en de mogelijkheid voor werknemers om eerder te stoppen met werken. Om een dergelijke regeling mogelijk te maken wordt de RVU-boete vanaf 1 januari 2021 voor een periode van 5 jaar opgeschort. Werknemers zouden een periode van maximaal 3 jaar eerder kunnen stoppen met werken direct voorafgaand aan hun AOW-leeftijd. Daarvoor kan de werkgever tot een maximum van 19.000 euro per jaar zonder fiscale boete toekennen.

Sectorspecifieke regeling

Afspraken over een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken moeten nog wel op de CAO-tafel verder worden uitgewerkt. Daarom hebben de politiebonden direct na het pensioenakkoord een brief aan de werkgever gestuurd met het verzoek om het overleg te openen voor een sectorspecifieke regeling, binnen de grenzen van de afspraken in het pensioenakkoord. De werkgever liet daarop weten de bonden uit te nodigen voor een eerste verkenning op 31 juli.

Vervolggesprekken

De werkgever en de politiebonden hebben in het oriënterende gesprek een inventarisatie gemaakt van wat er moet worden geregeld en wat er verder nodig is aan informatie om tot goede afwegingen te komen. Ook zijn er procesafspraken gemaakt over hoe het traject verder wordt opgepakt. Afgesproken is om in de tweede helft van september weer bij elkaar te komen om het overleg te vervolgen.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN