Privacy

Politievakbond ACP vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, auteursrecht, statistieken en cookies.

Persoonsgegevens

ACP hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ACP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

ACP is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Politievakbond ACP
Postbus 290
3830 AG Leusden

www.acp.nl | ledencontact@acp.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ACP verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om uw persoonlijke en gezamenlijke belangen als lid van de ACP zo goed mogelijk te kunnen behartigen;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Voor het innen van contributie voor het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats, land
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • (LFNP)-functie en werkgebied;
 • Vrijwilligersfunctie (indien van toepassing).

Alle gegevens die u invult op het aanmeldingsformulier mag ACP gebruiken voor het doel waarmee de gegevens zijn verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens

ACP verwerkt daarnaast (indien nodig) de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Lidmaatschap van een vakbond (inherent aan lidmaatschap van ACP);
 • Gegevens over gezondheid (indien noodzakelijk voor de behandeling van een juridisch dossier met medische grondslag);
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (indien noodzakelijk voor de beoordeling van verzoek om strafrechtbijstand);
 • Salarisgegevens (voor het vaststellen e/o innen van contributie danwel indien noodzakelijk voor het behandelen van een juridisch dossier/advies).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van de ACP-website.
 • Het verzorgen van de (financiële- en leden) administratie.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het versturen van Politiebericht en de zakagenda.
 • Het verlenen van juridische bijstand.
 • Het vragen van (medisch) advies danwel second opinion in de behandeling van een juridisch dossier.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

ACP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Papieren persoonsgegevens worden vernietigd.

Beveiliging

ACP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft ACP bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ACP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • ACP hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • ACP pseudonimiseert en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • ACP maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • ACP test en evalueert regelmatig onze maatregelen;
 • Medewerkers van ACP zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ACP van u heeft. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ACP of door een van haar verwerkers. Let wel op dat een dergelijk verzoek goede belangenbehartiging door de ACP bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ACP te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. ACP zal daarbij vragen om legitimatie voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met ACP. Voorts heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken

Lezers die brieven of ingezonden stukken ter publicatie sturen, behouden hun auteursrecht. Zij verlenen echter door inzending wel onbeperkt toestemming om het materiaal in alle uitgaven, in print of elektronisch, van ACP te publiceren en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Links naar en van andere websites

De ACP-website biedt links naar externe websites en aanbieders. ACP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van ACP.

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van bezoekers blijft onbekend. Het beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door u verstrekte persoonsgegevens.

Google analytics is geïmplementeerd op een manier die géén persoonsgegevens registreert.

 • ACP heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten
 • het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet;
 • ACP maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social Statistieken

We maken op onze social kanalen gebruik van de analytische mogelijkheden die deze platformen bieden.

 • Facebook
  Op Facebook maken we gebruik van Facebook Insights. Hier worden geanonimiseerde gegevens over de ‘likers’ van onze facebookpagina’s verzameld, met als doel de content van onze facebookpagina te verbeteren en gericht te kunnen adverteren.
 • Twitter
  Op Twitter worden met Twitter Analyses gegevens verzameld over clickgedrag en retweets.  Met als doel te achterhalen welke onderwerpen het populairst zijn bij onze volgers en op welk tijdstip hier het beste op gereageerd wordt.

Cookies

ACP maakt in haar sites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website (tijdelijk) op uw computer worden geplaatst. Op deze manier kan worden ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door u gewenste informatie c.q. services.

De cookies op de websites van de ACP bevatten geen persoonlijke gegevens (zoals uw naam, adres of leeftijd).We gebruiken een aantal soorten cookies:

 1. Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk om de websites goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld om bepaalde pagina’s wel of niet te tonen als u als u bent ingelogd. Of als u iets koopt via onze webwinkel. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies van externe partijen
  Op diverse pagina’s maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en Instagram. Bijvoorbeeld door een Instagram foto op de site te tonen of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen, zodat u snel op de hoogte bent. Dit biedt onze website extra functionaliteit. De externe partijen analyseren via cookies het klikgedrag.

De Nederlandse Telecomwet van 1 juni 2012 verplicht elke website de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en om toestemming te vragen voor bepaalde toepassingen. U kunt de cookies op uw eigen computer zelf beheren. U hoeft hiervoor geen contact op te nemen met ACP. De wijze waarop u cookies kunt beheren verschilt per browser. Hieronder staan links naar enkele veel gebruikte browsers.

 

Citeertitel “Privacy policy ACP”
Vastgesteld door Dagelijks Bestuur ACP
Plaats en datum Leusden, 25 mei 2018