CAO-actie Den Haag

CAO Politie 2018 - 2020

De ACP probeert voortdurend de arbeidsvoorwaarden van zijn leden te verbeteren. Denk aan beloning, werktijden, veiligheid, training, uitrusting, verlof en loopbaankansen. Door afspraken te maken met de minister van Veiligheid en Justitie, de korpschef van de Nationale Politie en met leidinggevenden op de werkvloer. Het hoogste niveau waarop de ACP met de werkgever overlegt, is het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP). Daarin zitten enerzijds de werkgever (de minister van Veiligheid en Justitie en de korpschef) en anderzijds de ACP en collega-bonden.

CAO-onderhandelingen

Tijdens CAO-onderhandelingen onderhandelen we met de werkgever over nieuwe investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Om een Collectieve Arbeidsovereenkomst voor langere periode te bereiken. Als onze CAO-onderhandelaars een akkoord bereiken, wordt dat altijd eerst aan jou en de andere ACP-leden ter goedkeuring voorgelegd. Vinden jullie de afspraken te mager, dan kunnen we samen met de andere politiebonden de werkgever extra onder druk zetten met vakbondsacties.

Afspraken uitvoeren en monitoren

Tijdens de looptijd van een CAO worden de nieuwe afspraken uitgewerkt en vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) en het Besluit bezoldiging politie (Bbp). Nieuwe regelingen worden van kracht als ze zijn gepubliceerd in het Staatsblad of de Staatscourant.

Om ervoor te zorgen dat CAO-afspraken worden nagekomen en op de juiste manier worden uitgevoerd, zijn in de CAO enkele waarborgen afgesproken. Zo is er elke vier maanden een overleg  (monitorgesprek) tussen de politiebonden, korpsleiding en minister. Daarnaast zijn er bijzondere commissies (BC) in het leven geroepen. Opgericht in lijn met de CAO Politie 2018-2020 op verzoek van de ACP en collega-bonden. De BC’s checken op eenheidsniveau of de CAO-afspraken worden uitgevoerd. In de commissies zijn de vier de politiebonden vertegenwoordigd.

Nieuwe CAO Politie 2018 – 2020

De werkgever (minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Akerboom van de Nationale Politie) en de voorzitters van de vier politiebonden hebben 1 november 2018 hun handtekening gezet onder een nieuwe CAO Politie 2018 - 2020. Bekijk het CAO-akkoord.

1 - De afspraken:

 • Beloning en toeslagen
  • 01-01-2018: Eenmalige uitkering € 400,-
  • 01-07-2018: Salarisverhoging 3 %
  • 01-01-2019: Eindejaarsuitkering van 8 naar 8,33 %
  • 01-01-2019: Extra gratificatie na 45 jaar overheidsdienst
  • 01-01-2019: Eenmalige uitkering € 400,-
  • 01-07-2019: Salarisverhoging 2 %
  • 01-07-2020: Salarisverhoging 2,7 %
 • Veilig en gezond werken
  • 01-12-2018: Verzuimpreventie: start trainingen en bewustwordingscampagne
  • 01-01-2019: Start werving 15 geestelijke verzorgers
  • 01-04-2019: Begin omvorming meldpunt PTSS naar meldpunt beroepsziekten en -incidenten
  • 01-12-2019: Opleveren evaluatie beroepsziekten en -incidenten
  • 01-01-2020: Start afbouw oude regiovergoeding sport en fitness: jaarlijks -25 %
  • 01-01-2021: Vrijgevallen budget oude regiovergoeding sport en fitness kan opnieuw worden besteed
 • Loopbaan
  • 01-03-2019: Eerste overgangsregelingen voor voorzittende collega’s bekend
  • 01-01-2021: Start loopbaanpad medewerker – generalist – senior GGP en TO voor nieuwe collega’s
  • 01-01-2021: Start loopbaanpad senior-operationeel specialist / expert voor nieuwe collega’s
  • 01-01-2021: Start loopbaanpad assistent voor nieuwe collega’s
  • Vastleggen afspraken voor switch executief naar ATH
  • Uitnodigen van ATH’ers om te solliciteren op executieve functies met specifieke inzet
 • Ouderenbeleid
  • 01-01-2019: Start actietraject pensioen
  • 01-01-2019: 1 % meer-werken voor collega’s van 55-plus wordt afgeschaft
  • 01-01-2020: Mogelijk maken van werken met aangepast takenpakket
 • Balans werk/privé
  • 01-01-2019: Start gefaseerde uitbreiding groeps- en zelfroosteren
  • 01-03-2019: Invoering vaststellen dagroosters 7 dagen van te voren
  • 01-05-2019: Vaststellen sociaal maximum (extra compensatie in tijd bij stapeling belastende diensten). Afschaffen LAR bij invoering sociaal maximum
  • 01-01-2020: Verhoging resikosten woon-werkverkeer 19 cent/km en afschaffen dag component
  • 01-01-2020: Wijziging regels dienstreis naar 1 locatie (50 ct extra per meerkilometers eigen tijd)
 • Werkdruk

  De CAO gaat niet alleen over arbeidsvoorwaarden, ook over werkdruk en het tekort aan politiemensen. Dit heeft forse gevolgen voor de werkdruk, balans werk- en privéleven en gezondheid van politiemensen. Daarom zijn in de CAO aan de hand van het herstelplan van de politiebonden harde afspraken gemaakt om de werkdruk binnen de politieorganisatie te verlichten. Het komt er nu op aan dat deze afspraken verder worden ingevuld en uitgevoerd. Alleen als de werkgever de druk aanpakt, kan er volgens ons echt wat veranderen. De bijlage van het CAO-akkoord gaat over de capaciteit bij de politie. In dit deel de CAO staan afspraken die politiebonden en werkgever hebben gemaakt om de werkdruk te verlichten.

  Bekijk de vidoe: Zo pakken we de werkdruk aan

2 – De gevolgen

Infographic wijkagent Sjoerd
Infographic secretarieel medewerker Anita
Infographic rechercheur Mo
Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN