uniformen

Modaliteiten

Een modaliteit is een herkenbaar patroon van vrije tijd, uitgedrukt in uren of in dagen. Bijvoorbeeld 4 x 9 uur per week werken of 1 structurele vrije dag. Het kan ook gaan om een vaste vrije avond voor het beoefenen van een sport in teamverband of vrijwilligerswerk.

Waar heb je precies recht op?

Op grond van artikel 12a van het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) kent de werkgever op aanvraag van de werknemer een werktijdenmodaliteit toe. Tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich daartegen verzet. Je kunt ieder jaar vóór 1 oktober een modaliteit aanvragen. Deze wordt steeds voor de duur van 1 jaar toegekend. Als niet alle aanvragen in een team zonder meer kunnen worden toegekend, wordt dat in teamverband overlegd. Dit staat in de CAO 2012-2014. Komt het team er onderling niet uit, dan moet de procedure uit artikel 12a worden gevolgd. Zie hieronder.

Wat als het bevoegd gezag een modaliteit niet (volledig) toekent?

Dan moet het bevoegd gezag daarvoor advies vragen aan een speciaal daartoe ingestelde commissie werktijdenmodaliteiten. Daarin zitten vertegenwoordigers van de politievakbonden en de werkgever. Die commissie brengt advies uit aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet binnen 6 weken, nadat het hiervoor bedoelde advies is uitgebracht, een besluit nemen. Gebeurt dat niet, dan is het advies voor de duur van 12 maanden leidend voor wat betreft de aangevraagde modaliteit van de medewerker.

Ervaringen

Meld jouw ervaringen via ledencontact@acp.nl. Elke bond verzamelt de reacties van de eigen leden. Inzendingen worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie

Demonstratie

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN